25 พฤษภาคม 2022

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
๑. ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง เนื้อที่
๑.๑ สถานที่ตั้งปัจจุบัน
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๗๐ ไร่ ๒ งาน ๕๒.๒ ตารางวา เลขที่ ๑๔๙
หมู่ ๒ ถนนเลี่ยงเมืองด้านใต้ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐
๑.๒ ความเป็นมา
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ชื่อเดิม
เรียกว่า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก แห่งที่ ๒ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น
“วิทยาลัยเทคนิคสองแคว” เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งเห็นสมควรให้เพิ่มจำนวนสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งเป็นการพัฒนากำลังคน ให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔)
อนึ่ง วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ได้เริ่มก่อสร้างอาคารชุดแรกซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว
จำนวน ๖ หลัง เมื่อปี ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ปัจจุบันใช้เป็นอาคารห้องสมุด อาคารเรียน
อาคารโรงฝึกงานของแผนกวิชาช่างยนต์ และสำนักงานต่างๆ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ วิทยาลัยได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารถาวร และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๓
ดังนี้
๑. อาคารอำนวยการ ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
๒. อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๔๐๐ ตารางเมตร
๓. อาคาโรงฝึกงาน ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
ใช้งบประมาณผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ เป็นค่าก่อสร้างอาคาร ๓ หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๔๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประวัติการจัดตั้ง
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ในสาขางานติดตั้งไฟฟ้า
และแผนกวิชาเครื่องมือกล ในสาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาเครื่องกล ในสาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์
พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดสอนระดับ ปวช. ๔ สาขาวิชาดังนี้
๑. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ในสาขางานติดตั้งไฟฟ้า,
๒. แผนกวิชาเครื่องมือกล ในสาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
๓. แผนกวิชาเครื่องกล ในสาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์
๔. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์