20 มกราคม 2022

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่องการเรียนการสอนสถานะการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19)