3 กรกฎาคม 2022

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564