20 มกราคม 2022

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจที่ผ่านการประเมินคัดเลือก

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจที่ผ่านการประเมินคัดเลือก LOGO

https://www.sktcpl.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/CCI1502564-scaled.jpg