3 กรกฎาคม 2022

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจที่ผ่านการประเมินคัดเลือก