27 กันยายน 2021

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจที่ผ่านการประเมินคัดเลือก