25 พฤษภาคม 2022

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผนธุรกิจที่ผ่านการประเมินคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564