23 ตุลาคม 2021

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง การจัดสรรงบประมาณแผนธุรกิจที่ผ่านการประเมินคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564