25 พฤษภาคม 2022

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565