25 พฤษภาคม 2022

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 2564